Mutacje receptora melanokortyny-4 są częstą i niejednorodną przyczyną chorobliwej otyłości ad 6

Pobór pożywienia oceniany na podstawie historii żywienia był podobny w obu grupach, podobnie jak czynniki hamujące, odhamowujące i głodzące, co sugeruje brak ilościowej lub jakościowej modyfikacji zachowania spożywania pokarmu z powodu mutacji MC4-R. Proporcje chorych na cukrzycę typu 2 (27,0 vs 25,0%) lub nietolerujących glukozy (16 vs 12,5%) nie różniły się statystycznie zarówno w grupie niezmutowanej, jak i zmutowanej (p = 0,6). Jak wskazano w homeostatycznej ocenie glikemii i insuliny na czczo (23), osoby otyłe bez cukrzycy były wyraźnie oporne na insulinę w porównaniu z grupą kontrolną 1, ale nie zaobserwowano żadnej różnicy między nosicielami mutacji MC4-R i nosicielami (dane nie przedstawione). Insulina na czczo i triglicerydemia były podwyższone w obu grupach otyłych w porównaniu z grupą kontrolną (P <0,05), ale były podobne w grupach otyłych. Ponadto, nie zaobserwowano różnicy dla średniej leptyny skorygowanej względem płci w obu grupach (P = 0,7). Continue reading „Mutacje receptora melanokortyny-4 są częstą i niejednorodną przyczyną chorobliwej otyłości ad 6”

Mutacje receptora melanokortyny-4 są częstą i niejednorodną przyczyną chorobliwej otyłości ad 5

Podobny wynik, potwierdzający dane opublikowane wcześniej (15), stwierdzono dla drugiej polimorficznej zmiany, Val103Ile (nie pokazano). Figura 1Funkcjonowanie mutantów MC4-R związanych z otyłością. (a (d) Aktywność receptorów bada się analizując ich zdolność do aktywowania ekspresji indukowanego cAMP genu fuzyjnego lucyferazy. Komórki trwale eksprymujące każdy receptor i przejściowo eksprymujące konstrukt fuzyjny stymulowano przez 6 godzin samą pożywką, zwiększając ilości a-MSH lub 8Br-cAMP, po czym zmierzono aktywność lucyferazy. Punkty danych reprezentują średnie z pięciu oznaczeń podzielone przez maksymalne poziomy aktywności lucyferazy uzyskane przez mM 8Br-cAMP (średnia z pięciu oznaczeń). Continue reading „Mutacje receptora melanokortyny-4 są częstą i niejednorodną przyczyną chorobliwej otyłości ad 5”

Mutacje receptora melanokortyny-4 są częstą i niejednorodną przyczyną chorobliwej otyłości czesc 4

W przypadku przejściowych testów ekspresji lucyferazy, komórki HEK293 kotransfekowano pCRE-luc i dwoma różnymi konstruktami wyrażającymi dzikiego typu lub zmutowanego MC4-R w 6-studzienkowej płytce z użyciem Effectene. Po 24 godzinach komórki z jednego dołka podzielono na 8 studzienek z 48-studzienkowej płytki. Po 48 godzinach po transfekcji przeprowadzono testy lucyferazy i wiązania, jak opisano powyżej dla stabilnie transfekowanych komórek. Analiza genetyczna i fenotypowa rodziny 1417. Panel radiacyjny Genebridge 4 (Research Genetics, Huntsville, Alabama, USA) przeszukiwano parami starterowymi MC4CF / MC4CR i MC4DF / MC4ER stosując takie same warunki, jak w PCR-SSCP. Continue reading „Mutacje receptora melanokortyny-4 są częstą i niejednorodną przyczyną chorobliwej otyłości czesc 4”

Mutacje receptora melanokortyny-4 są częstą i niejednorodną przyczyną chorobliwej otyłości cd

Geny wariantu i typu dzikiego amplifikowano z genomowego DNA przy użyciu starterów MC4AF i MC4ER i klonowano do wektora ekspresyjnego pcDNA3 / MC4-R / V5 / His / Topo (Invitrogen, Carlsbad, California, USA). Analiza PCR-RFLP. Dla każdego wariantu, w którym stwierdzono mutację zmiany ramki odczytu lub missense, zaprojektowano test PCR-RFLP. Jednoniciowe startery polimorfizmu (SSCP) zastosowano do amplifikacji, gdy stwierdzono mutację wprowadzającą lub usuwającą miejsce restrykcyjne dla dostępnego w handlu enzymu restrykcyjnego. W przypadku innych mutacji, primery z niedopasowaniem sekwencji w 3. Continue reading „Mutacje receptora melanokortyny-4 są częstą i niejednorodną przyczyną chorobliwej otyłości cd”

Mutacje w ludzkim genie SC4MOL kodującym oksydazę sterolową powodują łuszczycowe zapalenie skóry, małogłowie i opóźnienie rozwojowe cd

Suplementacja pożywki hodowlanej z dodatkiem 1. M mikonazolu, silnego inhibitora lanosterolu 14. demetylaza (CYP51, powyżej SMO) w pożywce z niedoborem cholesterolu i 5. M symwastatyna, związek, który znacząco zmniejsza cholesterologenezę poprzez hamowanie reduktazy HMG-CoA, obniżył poziomy metylosteryny u pacjentów fibroblastów z 2% całkowitego cholesterolu do 0,9% i 0,5 %, odpowiednio. Rycina 2 Profile punktowe próbek pacjentów i analiza mutacji SC4MOL w próbkach macierzystych i probandowych. Continue reading „Mutacje w ludzkim genie SC4MOL kodującym oksydazę sterolową powodują łuszczycowe zapalenie skóry, małogłowie i opóźnienie rozwojowe cd”

Mutacje w ludzkim genie SC4MOL kodującym oksydazę sterolową powodują łuszczycowe zapalenie skóry, małogłowie i opóźnienie rozwojowe ad

Po urodzeniu nie wykazywała objawów zapalenia skóry; po raz pierwszy zauważyłem ją wokół jej pępka w wieku 2 lat, a następnie przerzuciłem ją na plecy, tułów, a następnie resztę ciała w wieku 6 lat. Zapalenie skóry uległo pogorszeniu w zimie lub gdy była pod wpływem stresu, a raz prawie całkowicie znormalizowany. W historii choroby pacjenta można również wymienić wrodzoną zaćmę, łagodne opóźnienie rozwojowe, małogłowie (obwód głowy 53,5 cm w wieku 13 lat, <3-ty percentyl, 50-ty percentyl u 7,5-latka) i niezdolność do rozwoju. Jej wzrost wzrósł wraz z trzecim percentylem między 9 a 39 miesiącem życia, a w wieku 13 lat jego waga wynosiła 28,6 kg (<3-ty percentyl, 50-ty percentyl dla 9-latka), a jej wzrost wynosił 140 cm (< 3. percentyl, 50. Continue reading „Mutacje w ludzkim genie SC4MOL kodującym oksydazę sterolową powodują łuszczycowe zapalenie skóry, małogłowie i opóźnienie rozwojowe ad”

Mutacje w ludzkim genie SC4MOL kodującym oksydazę sterolową powodują łuszczycowe zapalenie skóry, małogłowie i opóźnienie rozwojowe

Defekty w syntezie cholesterolu wywołują wiele różnych objawów, od śmiertelności noworodków do względnie łagodnych cech dysmorficznych i opóźnienia rozwojowego u osób z zespołem Smitha-Lemli-Opitza. Podajemy tutaj identyfikację mutacji w genie sterol-C4-metylo oksydazy (SC4MOL) jako przyczynę autosomalnego zespołu recesywnego u człowieka z łuszczycowym zapaleniem skóry, bólem stawów, wrodzoną zaćmą, małogłowiem i opóźnieniem rozwojowym. Gen ten koduje oksydazę sterol-C4-metylową (SMO), która katalizuje demetylację C4-metylosteroli w szlaku syntezy cholesterolu. C4-Metylsterole są sterolami aktywującymi mejozę (MAS). Występują w wysokich stężeniach w jądrach, a jajniki i odgrywają rolę w aktywacji mejozy. Continue reading „Mutacje w ludzkim genie SC4MOL kodującym oksydazę sterolową powodują łuszczycowe zapalenie skóry, małogłowie i opóźnienie rozwojowe”

Mutacje receptora melanokortyny-4 są częstą i niejednorodną przyczyną chorobliwej otyłości ad 9

W naszym badaniu zarówno zmniejszona penetracja otyłości u heterozygotycznych nosicieli mutacji zmiany ramki odczytu MC4-R 47-48insG, jak i konstytutywna aktywacja obserwowana dla jednego z mutantów missense sugerują, że otyłość związana z mutacjami MC-4R nie zawsze powinna być przypisywana wyłącznie haploinsufficiency w tym locus. Podsumowując, nasze wyniki potwierdzają, że mutacje w MC4-R są najczęstszą genetyczną przyczyną powszechnej otyłości opisanej do tej pory. Heterogenność otyłości związanej z mutacjami MC4-R wyraźnie wskazuje, że funkcjonalna ocena mutacji MC4-R będzie ostatecznie rutynowo wymagana do oceny ryzyka otyłości u nosicieli mutacji MC4-R. W szerszej perspektywie, to badanie sugeruje, że porównanie występowania rzadkich funkcjonalnie istotnych mutacji pomiędzy populacjami pacjentów i kontrolnych może stanowić najlepszą metodę do implicytowania potencjalnych genów w patogenezie wieloczynnikowej cechy poligenowej, takiej jak powszechna otyłość. Podziękowania Praca ta była wspierana przez Direction de la Recherche Clinique / Assistance Publique-Hopitaux de Paris, Program Hospitalier de Recherche Clinique (AOM 96088) oraz grant z Institut de Recherche Internationale Servier. Continue reading „Mutacje receptora melanokortyny-4 są częstą i niejednorodną przyczyną chorobliwej otyłości ad 9”

Mutacje receptora melanokortyny-4 są częstą i niejednorodną przyczyną chorobliwej otyłości ad 8

Przeciwnie, przez ekstensywne fenotypowanie i porównywanie nosicieli mutacji MC4-R z nosicielami nie mutującymi, nie wykryliśmy żadnych specyficznych klinicznych lub biologicznych objawów charakteryzujących nosicieli mutacji MC4-R, z wyjątkiem tendencji do wcześniejszego początku i cięższej otyłości w wieku 20. W podgrupie pacjentów z odchyleniem standardowym swoistym względem płci BMI powyżej 1,5 w wieku 20 lat częstość występowania rzadkich mutacji w MC4-R wynosiła 6%. Podczas gdy to odkrycie jest zgodne z częstością mutacji MC4-R stwierdzanych u otyłych dzieci wybranych z niższym punktem odcięcia dla otyłości (14), dodatkowe badania w większych kohortach będą konieczne, aby potwierdzić zwiększoną wrażliwość przyniesioną przez te kryteria diagnostyczne. Potwierdzenie patogennej roli mutacji missense obejmuje funkcjonalną charakterystykę zmutowanego receptora. Poprzez systematyczne testowanie funkcji różnych zmutowanych receptorów w systemie bazowym komórek, stwierdziliśmy, że wszystkie oprócz dwóch mutacji związanych z otyłością zaburzały funkcję receptora w naszym teście, podczas gdy polimorficzne warianty receptora nie. Continue reading „Mutacje receptora melanokortyny-4 są częstą i niejednorodną przyczyną chorobliwej otyłości ad 8”

Mutacje w ludzkim genie SC4MOL kodującym oksydazę sterolową powodują łuszczycowe zapalenie skóry, małogłowie i opóźnienie rozwojowe ad 8

Próbki kontrolne stosowane do genotypowania nowych wariantów uzyskano z inicjatywy National Genetic of Human Genetics Initiative. Wszystkie kontrole (1 452 próbki) stanowiły dorosłe samce pochodzenia europejskiego, które poddano badaniom przesiewowym w celu wykluczenia zaburzeń psychicznych. Ponadto na każdej badanej płytce uwzględniono również pozytywne kontrole i ujemne kontrole wodne. Genotypowanie przeprowadzono za pomocą niestandardowego testu genotypowania TaqMan SNP z Applied Biosystems zgodnie z instrukcjami producenta. Startery i sondy zaprojektowano zgodnie z Custom Custom TaqMan SNP Genotyping Assay Protocol (Applied Biosystems). Continue reading „Mutacje w ludzkim genie SC4MOL kodującym oksydazę sterolową powodują łuszczycowe zapalenie skóry, małogłowie i opóźnienie rozwojowe ad 8”